co z tego wynika ?

Z dniem 17 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych / Dz.U. 2010 Nr 106, poz. 675. /.
Art. 65 pkt 3 lit. b) w/w ustawy nadał nowe brzmienie art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o następującej treści: "instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;”.
 

Z powyższego wynika że od dnia 17 lipca 2010 r. nie ma prawnego obowiązku nabywania tytułu prawnego na roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych. Wynika to z  oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy Prawo budowlane / j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz 1623 /.


Poniższa procedura dotycząca zgłaszania robót budowlanych obowiązywała do dnia 16 lipca 2010 r. 
 

 

Dla inwestycji polegającej na montażu anteny o wysokości do 3 m, na budynku (obiekcie budowlanym) nie potrzebujemy tytułu prawnego na ten zakres robót.

Dla inwestycji polegającej na montażu anteny o wysokości ponad 3 m, na budynku (obiekcie budowlanym) potrzebujemy tytuł prawny na ten zakres robót. Musimy dokonać zgłoszenia wykonania robót budowlanych /art. 28 ust.1 i art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b) - ustawy Prawo budowlane/.

W przypadku inwestycji polegającej na postawieniu masztu wolnostojącego i na nim anteny musimy nabyć tytuł prawny, na ten zakres robót, w formie pozwolenia na budowę /art. 28 ust.1 - ustawy Prawo budowlane/.
W tym przypadku zlecamy opracowanie projektu budowlanego osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Potrzebny będzie również wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy dotyczącą budowy masztu antenowego. Nie wspominam już o mapie do celów projektowych. Wszystkie formalności może załatwić za nas osoba przyjmująca zlecenie opracowania projektu budowlanego (zalecane). Zaoszczędzi nam to dużo czasu i dodatkowych kosztów.

Do zgłoszenia musimy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/art. 30 ust. 2 - ustawy Prawo budowlane/.

Najpierw jednak musimy posiadać zgodę na montaż anteny, budowę wolnostojacego masztu antenowego od właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. W przypadku wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych ich zgody. Zgoda może być udzielona ustnie lub pisemnie (zalecane).
Przy uzyskiwaniu zgody należy podeprzeć się art. 684 ustawy - Kodeks Cywilny.

Posiadając zgodę możemy wypełnić druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, który jest załącznikiem do zgłoszenia lub wniosku o pozwolenie na budowę.

Należy pamiętać, że składając jakiekolwiek pismo (wniosek) należy mieć potwierdzenie tego faktu. Najlepiej na naszej kopi kazać przystawić pieczątkę z datą wpływu naszego wniosku.

Na rozpatrzenie zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej (np. Starosta, Prezydent Miasta) ma 30 dni /art. 30 ust. 5 - ustawy Prawo budowlane/. Jeżeli w tym czasie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji mamy tytuł prawny na wykonanie robót budowlanych określonych w zgłoszeniu.

W przypadku pozwolenia na budowę całe formalności może załatwić za nas osoba przyjmująca zlecenie opracowania projektu budowlanego (zalecane). Zaoszczędzi nam to dużo czasu i dodatkowych kosztów.

Jeżeli wspólnota (spółdzielnia mieszkaniowa) nie pozwoli Ci na montaż anteny to musi wykazać, że sposób ich założenia sprzeciwia się obowiązującym przepisom albo zagraża bezpieczeństwu nieruchomości. Nie można powiedzieć, że dach został wyremontowany (pokryty papą) i na tej podstawie odmówić montażu bo takie rozstrzygnięcie jest nieuzasadnione. Żyjemy w kraju gdzie obowiązują pewne przepisy. Jeśli jakiś przepis nie stanowi o pewnej kwestii to znaczy się nie ma zakazu.
Jeżeli złożyłeś pismo do wspólnoty i nie odpowiedziała Ci ona to należy wysłać im kolejne pismo za potwierdzeniem odbioru informujące, że traktujesz ich brak odpowiedzi za milczącą zgodę. Po odczekaniu kilku dni (czas na ewentualne dotarcie korespondencji) udajemy się do organu administracji architektoniczno-budowlanej (np. Starosta, Prezydent Miasta). Składamy zgłoszenie wykonania robót budowlanych lub wniosek o pozwolenie na budowę pamiętając o niezbędnych załącznikach.
Na każde nasze żądanie trzeba mieć koniecznie potwierdzenie, że adresat je otrzymał. Czekamy na rozstrzygniecie sprawy.

Gdy nabędziemy tytuł prawny możemy przystąpić do montażu anteny.


Reasumując.

  • potrzebna nam zgoda właściciela, współwłaścicieli lub zarządcy (spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) nieruchomości 
  • mając zgodę możemy podpisać oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • składamy zgłoszenie lub wniosek o pozwolenie na budowę w organie administracji architektoniczno-budowlanej
  • po nabyciu tytułu prawnego (milcząca zgoda w przypadku zgłoszenia, decyzja o pozwoleniu na budowę) możemy przystąpić do montażu

Po postawieniu anteny jeżeli były by jakiekolwiek problemy ze strony właściciela nieruchomości (częste w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot) należy oświadczyć, że spółdzielnia (wspólnota) miała wskazać przepis z którego wynika, że nie można montować anteny na dachu oraz, że ewentualnie mogą wystąpić do sądu z powództwa cywilnego (tu należy posiłkować się atr. 684 K.C., który jednoznacznie wyjaśnia, że urządzenia te montować może nawet najemca lokalu - nie właściciel). Jeżeli zarządca budynku zdemontuje Ci antenę to zawiadamia się policję o tym fakcie (naruszenie własności). Jeżeli sprawa trafiła by do sądu to należy się przygotować i znaleźć rozstrzygnięcia sądów wyższych instancji w podobnych kwestiach. W takiej sytuacji sąd może posiłkować się rozstrzygnięciami wydanymi przez wyższe instancje. Korzystajmy z orzecznictwa sądowego.