Indeksy w danych słoneczno-ziemskich - jak czytać dane prpoagacyjne

Indeksy używane przy prognozowaniu warunków propagacyjnych 

 • Indeks a - charakteryzuje względną amplitudę zmian aktywności geomagnetycznej zewnętrznej części ziemskiego pola magnetycznego w przedziałach trzygodzinnych. Wartości zawierają się w zakresie od 0 do 400 jednostek.
 • Indeks A - wyraża dzienną aktywność geomagnetyczną zewnętrznej części ziemskiego pola magnetycznego, utworzoną przez uśrednienie 8 kolejnych wartości (trzygodzinnych) indeksu a. Podawana wartość dotyczy dnia poprzedniego.
 • Indeks K - logarytmiczny wskaźnik aktywności geomagnetycznej. Podawany jest co 3 godziny. Przedstawia się go za pomocą liczb całkowitych z zakresu od 0 do 9. Liczbom tym odpowiada wartość odchyłki składowej poziomej pola magnetycznego wyrażona w [nT]. Im indeks K jest większy tym warunki propagacyjne w paśmie KF są gorsze. Wartość tego indeksu podawana jest na bieżąco.
  K <= 1 pole magnetyczne spokojne
  K = 2 pole magnetyczne niespokojne
  K = 3 pole magnetyczne aktywne

  K >= 4 zaczynają występować burze magnetyczne
 • Indeks expK - spodziewana wartość indeksu w następnym pomiarze.
 • Indeks Solar Flux - poziom strumienia promieniowania słonecznego. Wartość teoretyczna zawiera się w zakresie od 50 do ponad 300 SFI [1x10E-2 W/m2Hz]. Jest on zależny od cyklu i aktywności słońca. Pomiaru promieniowania docierającego ze Słońca dokonuje się na częstotliwości 2.800MHz (fala o długości 10,7 cm) w południe czasu lokalnego, kiedy docierający do Ziemi strumień cząstek ze Słońca jest największy. Im wartość SFI jest większa tym warunki propagacyjne w pasmie KF są lepsze. Przeciętna wartość strumienia promieniowania słonecznego kształtuje się w przedziale 60-100 SFI typowo wynosi ona około 70 SFI. Podawana wartość dotyczy dania poprzedniego.
 • MUF (Maximum Usable Frequency) -  maksymalna częstotliwość użytkowa. Maksymalna częstotliwość przy której możliwe jest przeprowadzenie łączności za pomocą fali przestrzennej.
 • R - liczba Wolfa, określa liczbę plam na Słońcu.
 • Radio Blackouts

zależność indeksu "K" i "a" 

indeks wartość
K 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a 0 3 7 15 27 48 80 140 240 400


Jeżeli wartość indeksu K oscylować będzie w dolnych wartościach (0-1), a wartość Solar Flux będzie wysoka możemy spodziewać się bardzo dobrych warunków propagacyjnych.