Anteny

Impedancja wejściowa (impedancja widziana na zaciskach anteny)
Stosunek napięcia na zaciskach anteny do wpływającego prądu. Impedancja składa się części rzeczywistej (czynnej) i urojonej (biernej) Zwe=Rwe+jXw

Rezystancja wejściowa Rwe
Przedstawia straty energii w antenie. Energia ta może być rozpraszana jako promieniowanie elektromagnetyczne oraz jako promieniowanie cieplne.

Rezystancja promieniowania Rp
Parametr ten przedstawia straty w antenie prowadzące do wytworzenia promieniowania elektromagnetycznego. 

Rezystancja strat Rs
Parametr ten przedstawia straty w antenie prowadzące do wytworzenia promieniowania cieplnego. 

Rezonans
Dla każdej anteny istnieje taka częstotliwość, przy której wartość bezwzględna reaktancji pojemnościowej i indukcyjnej jest równa. Reaktancje te znoszą się wzajemnie. Zatem impedancja wejścia anteny ma charakter czynny. Składa się tylko z rezystancji promieniowania i rezystancji strat.

Selektywność
Określa dla jakiego zakresu (pasma) częstotliwości antena znajduje się w rezonansie.
Producenci anten zazwyczaj podają dolną i górną częstotliwość przy której składowa bierna impedancji (reaktancja pojemnościowa lub indukcyjna) doprowadza do powstania fali stojącej przy WFS=2,0.

Smukłość
Stosunek długości anteny do jej średnicy. Sa=l/d
Smukłość wpływa na pasmo częstotliwości, które jest w stanie przenieść antena. Im mniejsza jest smukłość tym pasmo przenoszenia anteny jest szersze.

Dobroć
Stosunek reaktancji do rezystancji promieniowania. Q=X/Rp
Im dobroć większa tym mniejsze pasmo przenoszenia częstotliwości. Pp=2f/Q

Sprawność
Określa możliwość anteny do przetworzenia dostarczonej z nadajnika energii w.cz. na promieniowanie elektromagnetyczne. S=Rp/(Rp+Rs)x100%

Obciążalność
Określa maksymalna ilość ciepła, która może się wydzielić w antenie nie powodując przy tym zmiany jej parametrów.
Producenci anten podają maksymalną moc [W] (ciągłą - continuous oraz chwilową - short time) jaką można doprowadzić do anteny

Zysk anteny
Wielkość ta określa stosunek natężenia pola elektromagnetycznego, w danym kierunku, badanej anteny do natężenia pola elektromagnetycznego wytworzonego w tym samym kierunku przez antenę odniesienia (wzorcową), zasilana tą samą mocą co antena badana. Wartość zysku podaje się w [dB].

Kierunkowość
Zdolność anteny do koncentrowania energii w jednym kierunku, kosztem innych kierunków.

Charakterystyka promieniowania
Graficzne przedstawienie zdolności promieniowania anteny w różnych kierunkach

Zastępcza moc promieniowana izotropowo
Iloczyn zysku i mocy doprowadzonej do zacisków anteny. EIRP=PwexG