ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 28.

1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
  pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31. (...).
 
Art. 29.

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: (...).
3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać
na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać
na obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego
obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
 
 
Art. 30.

1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, pkt 5–19 i pkt 21;
1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 – z zastrzeżeniem art. 29a;
2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4–6
oraz 9–13;
3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych
miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie
robót budowlanych polegających na instalowaniu:
a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej
i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
c) (uchylona);
4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie,
o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie
szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy
organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek
uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku
ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto
dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym
instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie
uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku
budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien
być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić
projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego
wymagane uprawnienia budowlane.
5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego
rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych
można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy
organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie
2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
5a. (uchylony).
6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne
  przepisy;
3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek
uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych
objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli
ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie
 
Art. 49b.

1. Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę
obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego
bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy
organ.
2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku
jego braku, ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-
budowlanych, właściwy organ wstrzymuje postanowieniem – gdy budowa
nie została zakończona – prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada na
inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni:
1) dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3, albo art.
30 ust. 2 i 4;
2) projektu zagospodarowania działki lub terenu;
3) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy
z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego
planu zagospodarowania przestrzennego.
3. W przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się
przepis ust. 1.
4. Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2, właściwy organ, w drodze
postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie
przysługuje zażalenie.
5. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 59g, z tym ?e wysokość
opłaty w przypadku budowy, o której mowa w:
1) art. 29 ust. 1 pkt 7–11, 14, 15, 17 i 18 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 – wynosi
2 500 zł;
2) art. 29 ust. 1 pkt 1–3, 5, 6, 12, 13, 16 i 19–21 – wynosi 5 000 zł.
6. Właściwy organ, w przypadku gdy budowa nie została zakończona, po wniesieniu
opłaty, o której mowa w ust. 5, zezwala, w drodze postanowienia, na dokończenie
budowy.
7. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej właściwy organ
wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1.
 
Art. 61.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5
ust. 2;
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu
w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt,
związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania
atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne,
osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach
i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje
uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem,
mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa
mienia lub środowiska.
Download