ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Art. 144.
1. Nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń radiowych przeznaczonych wyłącznie
do odbioru.
2. Nie wymaga pozwolenia używanie urządzenia radiowego nadawczego lub
nadawczo-odbiorczego:
1) używanego dla potrzeb zagranicznej radiokomunikacji lotniczej lub morskiej
i żeglugi śródlądowej, zgodnie z międzynarodowymi przepisami radiokomunikacyjnymi,
jeżeli urządzenie zostało dopuszczone do używania
przez właściwy organ krajowy lub zagraniczny;
2) używanego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, zgodnie z międzynarodowymi
przepisami radiokomunikacyjnymi na okres nieprzekraczający
90 dni;
3) końcowego, wykorzystującego międzynarodowo uzgodnione zakresy częstotliwości:
a) dołączanego do zakończenia sieci telekomunikacyjnej operatora publicznego,
b) służącego do utrzymywania łączności z przebywającym krótkookresowo
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub znajdującym się na nim
w tranzycie, zagranicznym pojazdem, statkiem morskim lub statkiem
żeglugi śródlądowej albo statkiem powietrznym, przytwierdzonego w
sposób trwały do tego pojazdu lub statku,
c) niewymagających rezerwacji częstotliwości.
3. Minister właściwy do spraw łączności może, w drodze rozporządzenia, rozszerzyć
zakres urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które
mogą być używane bez pozwolenia, kierując się zasadą zwiększania liczby rodzajów
takich urządzeń.