Regulamin PL-CB RADIO

 1. Posiadacz radiotelefonu CB zobowiązany jest do użytkowania go w sposób nienaruszający obowiązującego w RP porządku prawnego i zasad współżycia społecznego.
 2. Właściciel urządzenia CB odpowiada za zgodny z przepisami sposób wykorzystania swojego radiotelefonu również przez innych niż on sam użytkowników.
 3. Uchylony. (Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia radiotelefonu przed użyciem go przez osoby niepowołane.)
 4. Uchylony. (Użytkownik radiotelefonu powinien w czasie pracy urządzenia posiadać przy sobie odpowiednie zezwolenie i okazywać je na każdorazowe żądanie osób uprawnionych do kontroli.)
 5. Przed rozpoczęciem rozmowy należy upewnić się czy kanał jest wolny.
 6. Na początku każdej rozmowy, oraz na każde żądanie korespondenta należy podać swój znak wywoławczy.
 7. Na żądanie korespondenta należy podać aktualne miejsce nadawania.
 8. W łączności CB obowiązuje odstęp międzykanałowy 10 KHz od częstotliwości zajętej.
 9. Kanał 28 zaleca się wykorzystywać jako kanał wywoławczy.
 10. W paśmie CB niedozwolone jest:
  a) nadawanie i rozpowszechnianie informacji o charakterze politycznym, gospodarczym i innych stanowiących tajemnicę państwową, lub służbową, wszelkiej propagandy i reklamy, oraz wiadomości niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, 
  b) używanie słów wulgarnych i obraźliwych, 
  c) używanie CB do prowadzenia działalności zarobkowej, 
  d) nadawanie muzyki, 
  e) nadawanie retransmisji, 
  f) nadawanie na kanale, na którym ktoś inny rozmawia, 
  g) nadużywanie haseł ,,RATUNEK" i ,,BREAK", 
  h) używanie jako swojego, w całości, lub w części, przydzielonego, lub przeznaczonego do przydzielenia komu innemu, oficjalnego znaku wywoławczego.
 11. Kanał ,,9" (częstotliwość 27,060 MHz / + 5 KHz, modulacja A3E) jest Kanałem Ratunkowym PL-CB RADIO i jest przeznaczony wyłącznie do celów wzywania pomocy i pracy służb ratunkowych.
 12. W sytuacjach nadzwyczajnych użytkownik radiotelefonu może zapewnić sobie pierwszeństwo przeprowadzenia rozmowy podając hasło ,,RATUNEK". Operatorzy pozostałych radiotelefonów zobowiązani są do zachowania ciszy radiowej aż do momentu przejścia tego rozmówcy na inny kanał, lub zakończenia rozmowy. 
  1) Hasło "RATUNEK" może być użyte jedynie w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa lub mienia.
 13. W przypadku braku reakcji służby ratunkowej każdy użytkownik radiotelefonu ma obowiązek zareagować na odebrane hasło ,,RATUNEK".
 14. W czasie prowadzenia akcji ratunkowej pierwszeństwo w eterze przysługuje w następującej kolejności: 
  1) stacja wołanej służby ratunkowej, 
  2) stacja Sztabu Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej, 
  3) stacja wołająca o pomoc, przy czym stacji tej przysługuje pierwszeństwo w nawiązywaniu łączności,
  4) inna stacja, która pierwsza zareagowała na wołanie o ratunek. Pozostałe stacje przysłuchują się jedynie i włączają się do akcji tylko na wyraźną prośbę stacji prowadzącej akcję ratunkową.
 15.  
  1) Kryptonimy alarmowe na Kanale Ratunkowym PL-CB RADIO (9),oznaczają: 
    991 - Sztaby Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej, 
    992 - jednostki Obrony Cywilnej, 
    993 - zespoły d\s nadzwyczajnych zagrożeń przy Wojewodach i Urzędach 
    994 - stanowiska dyspozycji inżyniera miasta 
    996 - Straż Miejska, 
    997 - Policja, 
    998 - Straż Pożarna, 
    999 - Pogotowie Ratunkowe. 
  2) W celu zrozumiałości wywołania dopuszcza się wywoływanie służby dyżurującej, używając jej nazwy i miejscowości, w której się znajduje np.: "Pogotowie Ratunkowe Gdańsk"
  3) Wywołujący na Kanale Ratunkowym PL-CB RADIO ma obowiązek podać swój znak wywoławczy oraz imię i nazwisko, ratownicy zarejestrowani w Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej podają swój znak nadany przez Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej.
  4) Powiadamiając służbę dyżurującą o zaistniałym wydarzeniu należy w sposób zwięzły podać następujące informacje, zachowując ich kolejność
  (1) Kto woła,
  (2) miejsce zdarzenia,
  (3) co się stało, np.: Wypadek drogowy cysterny, pożar stodoły, itp.
  (4) ilość osób rannych i skutki zdarzenia np.:,,4 osoby ranne w tym dwie nieprzytomne, a u dwóch uraz głowy i silne krwawienie", ,,zablokowana droga", „dwie osoby uwięzione w samochodzie” itp.,
  (5) na tym należy relację zakończyć i czekać na dyspozycje służby dyżurującej, oddalić się z miejsca wypadku wolno tylko wtedy gdy służba dyżurująca nie zaleciła pozostania na miejscu, lub uzupełnienia informacji.
  (6) przy prowadzeniu łączności ratunkowej należy każdorazowo potwierdzić odebranie nadawanej informacji.
  5) Posiadacz radiotelefonu CB w przypadku napotkania wypadku ma obowiązek zatrzymać się i dokładnie zorientować czy są osoby ranne i czy na skutek wypadku istnieje jakieś zagrożenie. W przypadku potrzeby interwencji służby dyżurującej jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia odpowiedniej służby dyżurującej i w razie takiej konieczności pozostania do jej dyspozycji tak długo jak będzie to niezbędne.
 16. Na hasło ,,BREAK" należy natychmiast na chwilę zwolnić kanał w celu umożliwienia nawiązania łączności i uzgodnienia przejścia na inną częstotliwość , lub przekazania krótkiej, ważnej informacji.
 17. Pomiędzy nadawaniem, a odbiorem należy zachować krótki, około 1-sekundowy odstęp.
 18. W razie przerwania, lub braku łączności telefonicznej, lub teleksowej, w czasie klęsk żywiołowych, lub w razie ratowania życia ludzkiego itp. posiadacz urządzenia CB ma prawo i obowiązek używać, lub udostępniać swoje urządzenie dla przekazania wiadomości mających na celu wezwanie i niesienie pomocy.
 19. Praca urządzenia CB nie powinna przeszkadzać w pracy innych urządzeń CB.
 20. W przypadku używania radiotelefonu CB w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, Komisje Eterowe PL-CB RADIO mogą wnioskować o pociągnięcie sprawcy naruszenia do odpowiedzialności prawnej.

/ źródło: PL-CB RADIO /